fbpx
Skip links

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORTFLEX

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Supportflex: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Euregioweg 330, 7532SN te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55080960.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Supportflex een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Supportflex en de Opdrachtgever gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere tussen Supportflex en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Supportflex zich jegens de Opdrachtgever, tegen een nader overeengekomen maandelijkse betaling, voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen zoekmachine adverteren middels Google AdWords (SEA) en/of zoekmachineoptimalisatie (SEO).
5. Website: de website(s) van de Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst onderworpen is/zijn aan de SEO en/of SEA. Onder “Website” wordt in de zin van deze algemene voorwaarden tevens verstaan een webwinkel of soortgelijke toepassing.
6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Supportflex en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtovereenkomst. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elke offerte van Supportflex is vrijblijvend en kan tot totstandkoming van de Overeenkomst steeds door Supportflex worden herroepen.
2. Aan de offerte van Supportflex of de door de Opdrachtgever te ondertekenen opdrachtovereenkomst die een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de daartoe door Supportflex opgemaakte opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever, op de daartoe door Supportflex aangewezen wijze, ondertekend in het bezit van Supportflex is gesteld. Indien aan de ondertekening door de Opdrachtgever een termijn is verbonden en ondertekening binnen deze termijn uitblijft, vervalt het aanbod van Supportflex door verstrijken van deze termijn.
4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Supportflex verbindt zich jegens de Opdrachtgever uitsluitend tot de dienstverlening die uitdrukkelijk in de ondertekende opdrachtovereenkomst is vermeld. Supportflex is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om wijzigingen in de Overeenkomst overeen te komen, nimmer gehouden diensten te verlenen die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven.
2. Voor zover ter zake niets uitdrukkelijk is overeengekomen, is Supportflex gerechtigd om de Overeenkomst naar eigen (technisch en creatief) inzicht uit te voeren.
3. Supportflex zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Supportflex verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Supportflex kan er niet voor instaan dat de SEO en SEA leidt tot het behalen van de commerciële resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogde te behalen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij Supportflex binnen bekwame tijd, zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor zover de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie ter uitvoering van de Overeenkomst nodig is, alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, waaronder in elk geval begrepen de domeinna(a)m(en) waarop de dienstverlening van Supportflex betrekking heeft, een opgave van de concurrenten van de Opdrachtgever en de volgens de Opdrachtgever relevante zoektermen. Voorts dient de Opdrachtgever Supportflex steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen toegang tot de backend van de Website (admin) en indien aanwezig, Google Analytics. FTP-gegevens verstrekt de Opdrachtgever na overleg tussen Partijen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
2. Indien Supportflex ten aanzien van het verstrekken van gegevens door de Opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
3. In geval van SEA dient de Opdrachtgever voor voldoende campagnebudget zorg te dragen. Het betreft hier de kosten te voldoen aan Google. Het campagnebudget is niet bij de overeengekomen prijzen inbegrepen en dient rechtstreeks door de Opdrachtgever aan de bedoelde derden te worden voldaan.

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk in de ondertekende opdrachtovereenkomst is vermeld.
2. De Overeenkomst wordt na verstrijken van de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
3. De Overeenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging, bij voorkeur per e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken.
4. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, berekend aan de hand van de omstandigheid dat Supportflex in staat was gesteld de Overeenkomst volledig na te komen totdat de Overeenkomst op reguliere wijze zou zijn geëindigd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Supportflex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zolang de overmachtsituatie voortduurt, worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Supportflex bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

1. Eventuele klachten over de dienstverlening van Supportflex dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans onverwijld na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming, mondeling aan Supportflex kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Supportflex Schriftelijk te worden bevestigd.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Supportflex uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Supportflex is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Supportflex ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Supportflex in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Supportflex gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Supportflex op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Supportflex ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Supportflex de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders door Supportflex is vermeld, zijn alle door Supportflex vermelde prijzen exclusief btw.
2. De overeengekomen prijs wordt maandelijks gefactureerd.
3. Supportflex is niet gehouden verder uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Supportflex.
4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling middels automatische incasso geschiedt. In geval van automatische incasso verstrekt de Opdrachtgever Supportflex een geldige SEPA-machtiging.
5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6. Indien, in geval van automatische incasso, de SEPA-machtiging wordt ingetrokken, dan wel een betaling meerdere malen niet automatisch geïncasseerd kan worden, is Supportflex gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en de betaling(en), inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
7. Supportflex is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Opdrachtgever verleent Supportflex impliciete toestemming wijzigingen in het CMS van de Website aan te brengen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor risico van de Opdrachtgever. Supportflex draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.
2. Supportflex draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Supportflex kan worden toegerekend.
3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Supportflex nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.
4. Supportflex is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de Website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
5. Aansprakelijkheid van Supportflex voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de Opdrachtgever Supportflex in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Supportflex ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
6. Supportflex voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Supportflex streeft er dan ook naar voor de Opdrachtgever optimale online marketingresultaten te behalen, waarbij, in geval van SEA, de advertentiekosten, afhankelijk van onder meer de door Partijen beoogde intensiviteit van adverteren en de mate van concurrentie voor de Opdrachtgever, zoveel mogelijk worden beperkt. Supportflex kan evenwel niet instaan voor het behalen en handhaven van bepaalde maximale advertentiekosten en bepaalde aantallen kliks en/of conversies. Ter zake aanvaardt Supportflex dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
7. Supportflex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Supportflex is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het vorige en volgende lid, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Supportflex in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
8. De aansprakelijkheid van Supportflex is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Supportflex betrekking heeft. Voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, wordt uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Supportflex heeft gemeld.
10. Onverminderd de vervaltermijnen als vermeld in artikel 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Supportflex één jaar.
11. De Opdrachtgever vrijwaart Supportflex van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Supportflex toerekenbaar is. Indien Supportflex uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Supportflex zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Supportflex, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Supportflex en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Supportflex verwerkt de in het kader van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Om deze reden is Supportflex gerechtigd de bedoelde persoonsgegevens te verwerken.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Supportflex wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

PRIVACY STATEMENT
Supportflex gevestigd en kantoorhoudende te (7532 SN) Enschede aan de Euregioweg 330, hierna verder te noemen: “Supportflex”, houdt zich bezig met online marketing en aanverwante dienstverlening. Voor de dienstverlening door Supportflex is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt

In dit privacy statement zal Supportflex toelichten welke persoonsgegevens zij verwerkt en waarom. Supportflex hecht daarbij aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, geheel in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming; Tijs Baas, bereikbaar op het telefoonnummer: 053-461 2808 en per e-mail op: t.baas@supportflex.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Supportflex verwerkt voor zover noodzakelijk en op een rechtmatige verwerkingsgrondslag gebaseerd de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens, betalingsgegevens, contactgegevens.

Bent u benieuwd of wij- en zo ja welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen? Neem dan contact met ons op. U heeft immers (onder meer) het recht op inzage in deze verwerkingen.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Supportflex verwerkt uw persoonsgegevens om een aantal redenen. Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerkt als u daar toestemming voor geeft door deze gegevens in te voeren in het contactformulier op de website.

Supportflex verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk daarbij aan de situatie dat Supportflex in opdracht van uw bedrijf uw online marketing verzorgt. Het is onvermijdelijk dat Supportflex ten behoeve van die overeenkomst bijvoorbeeld uw contactgegevens, betalingsinformatie en andere (persoons)gegevens verwerkt. Zonder deze gegevens kan Supportflex die overeenkomst immers niet uitvoeren. Supportflex zal in het verlengde van haar dienstverlening tevens, mits u daar toestemming voor hebt verleend, uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen of om u verder te adviseren op het gebied van online marketing.

Tot slot kan het zijn dat uw (persoons)gegevens worden verwerkt ten gevolge van de cookies die Supportflex gebruikt om de effectiviteit en het gebruiksgemak van haar website te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt en hoe u de website gebruikt. Voor deze gegevensverwerkingen wordt vooraf bij uw eerste bezoek aan de website om toestemming gevraagd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN WIJ EN WAAR?
Wij bewaren uw persoonsgegevens telkens niet langer dan noodzakelijk. Als wij uw persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij uiteraard op uw eerste verzoek die gegevens weer verwijderen. Overigens is het goed hierbij te vermelden dat de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming rechtmatig blijft.

Voor zover fiscaal relevant en noodzakelijk bewaren wij betalingsgegevens zeven jaar. Uw persoonsgegevens worden uiteraard zorgvuldig bewaard. Voor zover wij daar verwerkers voor gebruiken, maken wij enkel gebruik van vertrouwde partijen zodat een veilige verwerking zoveel mogelijk is geborgd. Ook met vragen over de bewaring van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard gerust contact opnemen.

COOKIES

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE?
Als betrokkene heeft u recht op gegevensbescherming, welk recht Supportflex vanzelfsprekend zal eerbiedigen. Om u over uw rechten te kunnen informeren zal Supportflex uw belangrijkste rechten kort toelichten. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze onder omstandigheden te laten veranderen of verwijderen. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer juist zijn, of als u vindt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden. Ook kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld ten aanzien van welke persoonsgegevens van u verwerkt mogen worden, of op welke wijzen dat toegestaan is. Ook heeft u het recht om de door Supportflex verwerkte persoonsgegevens digitaal aangeleverd te krijgen en aan een derde partij over te dragen. Uiteraard kunt u ook vragen om een afschrift van uw persoonsgegevens die door Supportflex verwerkt worden.

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene kunt u zoals gezegd contact opnemen. Voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking van de verwerking of een afschrift kunt u zich wenden tot Tijs Baas. Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kan Supportflex u verzoeken u middels een rechtsgeldig identificatiemiddel te identificeren, bijvoorbeeld door een geldige kopie van uw identiteitsbewijs waarin uw BSN-nummer zwart is gemaakt, of door uw identiteitsbewijs bij Supportflex op kantoor te tonen. Verzoeken worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, waarbij in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek zal worden gereageerd.

Wanneer u een klacht wilt indienen dan kunt u hiervoor tevens contact opnemen met Tijs Baas, of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Supportflex behoudt zich het recht voor om haar privacy statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit statement te bestuderen zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de meest actuele versie.

VRAGEN
Mocht u na bestudering van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tijs Baas, bereikbaar op het telefoonnummer: 053-461 2808 en per e-mail op: t.baas@supportflex.nl.